پیرودوارف پایه درخت گلابی می باشد. منشا پایه پیرودوارف کشور آلمان می باشد. ویژگی های پیرودوارف به شرح ذیل است:

پایه ویژه ارقام گلابی

پاکوتاه کننده تر از OHF

مقاوم نسبت به آتشک

مقاومت بالا به سرمای شدید زمستان

مقاوم به خاکهای خشک و غرقابی

بسیار زود بارده

سهولت در برداشت میوه و سایر عملیات کشاورزی

دارای سیستم ریشه ای عمیق و استقرار مطلوب در خاک

امکان ایجاد باغات بسیار متراکم و عملکرد بالا در واحد هکتار