مدیر: محمد علی آموزگار (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
امور اداری و خدمات تخصصی: مهناز آریایی فر

سیستماتیک و شناسایی میکربی

پروکاریوت ها:

 • مشاور علمی: محمد علی آموزگار (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 •  آرکی ها و باکتری ها: مهرنوش رسولی (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)
 •  اکتینومایست ها و کموتاکسونومی: مهدی مشتاقی نیکو (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتری ها: محدثه رمضانی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتری ها: محمد پور محي الديني (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)


ریزجلبک ها

 • مشاور علمی: مصطفی نوروزی (دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی محیطی)
 • سیانوباکترها، ریزجلبک های سبز و دیاتومه ها: سعیده طاهرپناه (کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی میکروبی) 


قارچ ها (کپک ها و مخمرها)

 • مشاور علمی: محمد رضا صعودی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • مخمرها: شقایق نصر (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • کپک ها: نیره علی مددی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)

ویروس های میکربی

 • مشاور علمی: احسان عارفیان (دکتری تخصصی، ویروس شناسی)

 میکروبیولوژی کاربردی

میکروبیولوژی کشاورزی

 • مشاور علمی: احمد علی پوربابایی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)


پروبیوتیک

 • مشاور علمی: مریم تاج آبادی ابراهیمی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتری های پروبیوتیک و اسید لاکتیک : محدثه رمضانی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)

نگهداری و کلکسیون

 • کلکسیون، نگهداری در دمای فوق سرد : آزاده شاهین پی (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)
 • خدمات نگهداری، نگهداری به روش خشک کردن در سرما: شکوفه رفیعیان (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • کنترل کیفی: سمیه مکظوم (دانشجوی دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی میکربی)
 • نگهداری کپک و مخمر : یاسمن میان محله (کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی میکربی)
 • نگهداری آرکی و باکتری : مهسا سلیمی (دانشجوی کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی میکربی)

مشاورین علمی مدعو

 • باقر یخچالی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • پرویز اولیا (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • جواد حامدی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • علی مخدومی کاخکی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • محمد سعید حجازی (دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی دارویی)