مدیر بانک:

پروانه فرزانه، مدیر بانک سلول های انسانی و جانوری
 
 
   
     پروانه فرزانه (دکترای تخصصی ایمونولوژی)    farzaneh@ibrc.ir                                                     ارتباط با مدیر مرکز      اعضای هیات علمی:

    سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی (دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی)       fazeli@ibrc.ir


    کوروش جمعه خالدی ( دکترای تخصصی ژنتیک جانوری )
              
    عبدالرضا دانشور آملی(دکترای تخصصی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام)         daneshvar@ibrc.ir


کارشناسان:

سپیده آشوری موثق (دانشجوی دکترای بیولوژی تولید مثل)     
ashouri@ibrc.ir

مهرناز ایزدپناه (دانشجوی دکترای تخصصی سلولی-کاربردی)     
izadpanah@ibrc.ir

مریم فرقدان (کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی)     
farghadan@ibrc.ir

شیوا محمدی (کارشناسی ارشد ژنتیک)     
mohammadi@ibrc.ir

احمد نسیمیان ( دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی )    nasimian@ibrc.ir

معصومه اسدی ( کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری - بافت شناسی و جنین شناسی)     
asadi@ibrc.ir

میثم گنجی بخش ( دانشجوی دکترای بیولوژی تولید مثل)  

فائزه وخشیته ( دانشجوی دکترای - نانوتکنولوژی)     vakhshiteh@ibrc.ir

هدیه رحمتی ( کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی)     rahmati@ibrc.ir

زهرا الیاسی گرجی (کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح نژاد دام)    elyasi@ibrc.ir
ندا سادات گوهری (کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)       .

نازنین محبعلی (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)     mohebali@ibrc.ir
سمانه محمود اقدم  (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی)   samane.mahmoodaghdam@yahoo.com


مسئول امور اداری:

هانیه حمیدی (کارشناس مدیریت)                                                                                                         تماس با بخش اداری


همکاران علمی:

مرضیه ابراهیمی ( دکترای تخصصی ایمنی شناسی - عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان )

سید ناصر استاد ( دکترای تخصصی فارماکولوژی - عضو هیات علمی گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران )

مژگان بنده پور ( دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی - عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی )

حسین بهاروند ( دکترای تخصصی زیست شناسی تکوینی - عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان)

محمد حسین صنعتی ( دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی - عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک )

حسین قهرمانی ( دکترای تخصصی فارماکولوژی - عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

زهیر محمدحسن صراف ( دکترای تخصصی ایمنی شناسی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس )

فاطمه منصوری ( دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی )

پروانه افشاریان ( دکترای تخصصی ژنتیک - عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان )

لاله نیک فرجام  (دکترای تخصصی علوم و فن آوری منابع زیستی)