کارگاه های ستاد
الکتروفورز پروتئین به روش SDS-PAGE و وسترن بلات
کارگاه مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری
سیتوژنتیک گیاهی
کارگاه اصول و مبانی تکنیک های کشت بافت گياهي
اصول سیتوژنتیک بالینی
کارگاه آموزش حرفه ای PCR و طراحی پرایمر
مهندسی ژنتیک و کلونینگ
کارگاه بیوانفورماتیک
کارگاه تولید پروتئین نوترکیب در سیستمهای باکتریایی
روشهای تشخیص آلودگی مایکوپلاسما و پیشگیری از آن
تکنیکهای سنجش توان آنتی اکسیدانی ( آنزیمی و غیر آنزیمی )
تولید رده های لنفوبلاستوئیدی
سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT
تکنیکهای مولکولی پیشرفته
جداسازی سلول ها به روش مغناطیسی
زبان های خارجی
كارگاه اصول Next generation sequencing ( نسل دوم و نسل سوم )
کارگاه تکنیک real time pcr و کاربرد آن در مطالعات بیان ژن
سیستماتیک مولکولی (فیلوژنی) با استفاده از رویکردهاي Likelihood و Bayes
مبانی تکنیکهای مولکولی: آشنایی با اصول اولیه PCR RT-PCR
ترفندها و اصول لازم در ردیف خوانی توالیها
کار با حیوانات آزمایشگاهی
نحوه نگارش مقاله و چاپ در ژورنالهای بین المللی
Molecular Docking: protein- Ligand Interaction
تکنیکهای کاربردی مقدماتی در آزمایشگاه تشخیص طبی
تکنیکهای کاربردی پیشرفته در آزمایشگاه تشخیص طبی
نسل جديد تعيين توالي Next Generation Sequensing
آشنایی با اصول الایزا و انواع آن
آمار زیستی و SPSS
زبان آزمایشگاهی و علوم زیستی
روش تحقیق در علوم زیستی
بلوغ آزمایشگاهی تخمک در موش (IVM)
جراحی های تخصصی علوم تولید مثل برروی موش کوچک آزمایشگاهی
روشهای طراحی و ساخت محیط های کشت عمومی و تخصصی سلول، بافت ،گامت و جنین
اصول ایمنی و روش کار با تجهیزات کاربردی و استراتژیک آزمایشگاه تحقیقاتی
کار با حیوانات کوچک آزمایشگاهی درحوزه پژوهش های جنین شناسی
کارگاه عملی آموزش و ساخت gRNA به منظور خاموشی ژن و ویرایش ژن در سلولها
آشنايي با محلول سازي در آزمايشگاه
اصول آناليز كمي داده هاي متاژنوم توصيفي با پكيج QIIME2
کارگاه فلوسايتومتري: اصول، آناليز داده ها و كاربردها
دوره های آمادگی استخدام
كارگاه آموزشي تربيت نيروي پذيرش و جوابدهي در آزمايشگاه تشخيص طبي
زبان های خارجی ( انگلیسی آلمانی فرانسوی ترکیه ای )