ارائه محیط های کشت میکربی در داخل پلیت راه حلی مناسب برای کاهش زمان فعالیت های آزمایشگاهی است. ما با ارائه پلیت های 6 و 8 و 10 سانتی متری حاوی 12 نوع محیط کشت میکربی ، نیازهای شما را تامین می کنیم. پلیت های ما حاوی محیط های کشت ذیل می باشند:

Blood Agar
محیط کشت آگار خون دار به عنوان یک محیط مناسب جهت تکثیر و جدا سازی باکتری های بیماری زا به خصوص باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند (مثل استافيلوكوك‌ها و كمپيلوباكترها)، کاربرد دارد. به علاوه، این محیط کشت به علت وجود خون جهت تشخیص انواع همولیز به عنوان یک محیط کشت افتراقی به کار می رود. این محیط کشت در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در پلیت های 3 قسمتی و 4 قسمتی نیز وجود دارد.

CHROMagar
 محیط کشت CHROMagar علاوه بر بوجود آوردن امکان رشد سریع انواع قارچ های مخمر می تواند انواع گونه های با اهمیت کاندیدا را فقط به کمک رنگ کلنی بوجود آمده متمایز نماید. همچنین این محیط با ردیابی گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک های ضد قارچ امکان تشخیص عفونت های کاندیدایی مزمن را بوجود می آورد. این مزایا باعث گردیده تا این روش سریع و مقرون به صرفه به طور روزافزون برای جداسازی عوامل پاتوژن قارچی در آزمایشگاه های میکرب شناسی مورد استفاده قرار گیرد. این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

Corn Meal Agar
محیط کشت Corn Meal Agar برای رشد قارچ ها و اثبات تولید کلامیدیوسپوراستفاده می شود. این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

Eosin Methylene Blue Agar
استفاده از محیط EMB Agar، Levin به عنوان محیطی انتخابی و افتراقی برای جداسازی باسیل­ های گرم منفی (شامل کلی­فرم­ها و پاتوژن­های انتریک) توصیه می شود. این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

MacConkey Agar
محیط کشت مک کانکی به عنوان یک محیط مناسب جهت تکثیر و شناسایی باکتری های روده ای و جداسازی باکتری های بیماری زای غذایی، بالینی، دارویی و کلی فرم های موجود در آب کاربرد دارد. اندیکاتور قرمز خنثی و لاکتوز موجود در محیط کشت سبب افتراق میکروارگانیسم های روده ای می شود. این محیط کشت در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در پلیت های 3 قسمتی و 4 قسمتی نیز وجود دارد.

Mannitol Salt Agar
محیط کشت مانیتول سالت آگار به عنوان یک محیط انتخابی و افتراقی برای تشخیص و شمارش استافیلوکوکوس های نمونه های بالینی و غیر بالینی کاربرد دارد. اندیکاتور قرمز خنثی، مانیتول و غلظت بالای نمک موجود در محیط کشت تشخیص استافیلوکوکوس ها می شود. این محیط کشت در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در پلیت های 3 قسمتی و 4 قسمتی نیز وجود دارد.

Nutrient Agar
محیط کشت آگار مغذی به عنوان یک محیط عمومی برای تکثیر طیف وسیعی از باکتری هایی که نیازمندی های غذایی پیچیده ندارند، کاربرد دارد. این محیط کشت در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در پلیت های 3 قسمتی و 4 قسمتی نیز وجود دارد.

Plate Count Agar
محیط کشت پلیت کانت آگار به عنوان یک محیط مناسب جهت کشت و شمارش باکتری های آلوده کننده نمونه های خام و شیر پاستوریزه کاربرد دارد. شفافیت محیط و اندازه مناسب کلنی های تشکیل شده ، شمارش آنها را تسهیل ساخته است. این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

Potato Dextrose Agar
محیط پوتیتو دکستروز آگار یک محیط عمومی برای کشت قارچها از جمله کپکها و مخمرها به شمار می آید که برای شمارش تعدا آنها در مواد غذایی، محصولات لبنی و آزمایش مواد آرایشی کاربرد دارد. وجود اینفوزیون سیب زمینی در این محیط اسپور زایی و تولید رنگیزه ها را در برخی از درماتوفیتها تحریک می کند.  این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

 SABOURAUD DEXTROSE AGAR
محیط سابرودکستروز آگار  برای کشت قارچها اعم از مخمرها و کپکهای بیماریزا و فرصت طلب استفاده می شود. غلظت بالای دکستروز و شرایط اسیدی این محیط، یک حالت انتخابی برای رشد قارچها ایجاد می کند و برای تعیین ماهیت میکربی مواد آرایشی، در ارزیابی آلودگی نمونه های غذایی و کلینیکی جهت تشخیص عفونتهای مخمری و کپکی کاربرد دارد.  این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

 TRYPTIC SOY AGAR
محیط تریپتیک سوی آگار یک محیط عمومی است رشد میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی را تضمین می کند. این محیط در ارزیابی آلودگی این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

YPG Agar
محیط کشت YPG Agar برای رشد مخمر ساکارومایسرویسیه و همچنین برای اهداف بیولوژی مولکولی قابل استفاده است. این محیط در پلیتهای 6 ،8 و 10 سانتی متری ارائه می شود و درصورت سفارش امکان تولید آن در لوله و پلیتهای 3 قسمتی و 4 قسمتی وجود دارد.

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نمایید.

   دانلود : قيمت_محيط_كشت.docx           حجم فایل 23 KB