بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران دارای مجموعه اي ارزشمند از نمونه هاي سلولهای انسانی و جانوری ایران و تعدادي رده سلولي از مراکز معتبر خارج از کشور است. این بانک تلاش می کند تا با ارائه خدمات خود نیازهای محققین، اساتید و مراکز تحقیقاتی،دانشگاهي و توليدي سراسر کشور را برآورده سازد. بديهي است اين امر بدون كمك، ياري و راهنمايي امكانپذير نخواهد بود. در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه این بانک، بسته خدمات جانوری را در قالب مجموعه‌ای از کیت‌ها، خدمات و آزمایشهای پیشرفته ژنتیکی در حوزه دام‌های اهلی، حیوانات خانگی، پرندگان و آبزیان ارائه می‌نماید. ما همچنین آماده پذیرش نمونه های اهدایی و پیشنهادهای مفید شمابرای افزايش كيفيت و كميت خدمات به جامعه علمي و توليدي كشور هستیم. خدمات قابل ارائه مرکز به شرح ذیل است

 

خدمات کشت سلول

ردیف

نام خدمت

1

ارائه رده های سلولی تحقیقاتی

2

 تایید هویت و بررسی بنیادی بودن سلول های مزانشیمی

3

کنترل کیفی، تکثیر و تهیه ویالهای منجمد (بانک) سلول برحسب تقاضا

4

تهیه رده های فیبروبلاستی از نمونه های جانوری و انسانی

5

ارائه محیط کشت و مواد و محلولهای مورد نیاز برای کشت سلول

6

 تهیه کشت سلولی آماده برای انجام آزمایشهای مختلف در ظروف کشت مورد تقاضا

7

بررسی مشخصات رشد سلول

8

 بررسی و ارائه گواهی کیفیت و شناسنامه دار کردن رده سلولی

9

 تهیه مایع رویی کشت های سلولی

10

پذیرش و نگهداری  نمونه های سلولی در شرایط فاز بخار نیتروژن مایع (صندوق امانات سلولی)

11

تهیه عکسهای میکروسکوپی (فاز کنتراست، فلورسنت) از نمونه ها و کشتهای سلولی

12

 جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی

   

 

خدمات کنترل کیفی و بررسی آلودگی نمونه های کشت سلول

ردیف

نام خدمت

1

تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما با روشهای Multiplex PCR، رنگ آمیزی DNA و کشت در محیط اختصاصی میکروبی

2

تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده های سلولی با روش کشت

3

آزمایشهای تشخیص ویروسی برای رده های سلولی با روش PCR و RT-PCR

4

تشخیص آلودگی به پروتوزوآ با روش رنگ آمیزی DNA

5

کنترل کیفی، ذخیره و معرفی و ارائه رده های سلولی تولید شده توسط محققان کشور

6

 تشخیص گونه های جانوری متداول در بانک های سلولی و تحقیقاتی و تأیید عدم اختلاط رده های سلولی به روش Multiplex PCR

7

شناسایی 16STR  اختصاصی انسانی برای تایید هویت رده های سلولی انسانی

   

 

خدمات سنجش سمیت مواد

ردیف

نام خدمت

1

 سنجش  میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش MTT

2

سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش XTT

3

بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون کامت قلیایی ( Commet Assay )

4

 بررسی آپوپتوز به کمک سنجش AA-7 و AnV-FITC

 

 

   

 

خدمات ژنتیکی

ردیف

نام خدمت

1

تهیه و ارائه DNA  و RNA از رده های سلولی موجود در بانک سلولهای انسانی و جانوری

2

استخراج RNA و DNA از نمونه های زیستی و غذایی منابع انسانی و جانوری

3

 شناسایی 16STR  اختصاصی انسانی با استفاده از دستگاه  Gene Analyzer

4

خدمات مشاوره و طراحی پرایمر

5

تشخيص نوع گونه دامي گوشت و فراورده هاي گوشتي

6

 تعیین کیفیت نمونه های نوکلئیک اسید

7

تهیه رده های سلولی لنفوبلاستوئیدی انسانی با استفاده از ویروس اپشتاین بار (EBV)

8

نامیرا سازی سلولهای جدا شده از بافت یا کشتهای اولیه با بهره گیری از ژن hTERT، p53 و...

11

بهره گیری از تکنیک های مولکولی برای Knock down  یا Over-Express کردن ژن ها در رده های سلولی و ایجاد رده های نوترکیب

12

ایجاد رده های سلولی نوترکیب با توانایی تولید پروتئین (GFP، GFP positive cell lines)

13

تشخیص نمونه های سلولی و بافتی پیوندی گونه های مختلف جانوری و انسانی در حیوانات مدل با روش مولکولی

   
 

دیگر خدمات

1

الکتروفورز و ایمونوبلاتینگ پروتئین

2

خدمات Real Time PCR

3

RFLP

4

خدمات مشاوره ای برای اجرای کلیه امور بانک سلول

5

مشارکت در زمینه تولید رده های سلولی اولیه از نمونه های نرمال  و سرطانی

 6
   بررسی قابلیت چسبندگی باکتری های پروبیوتیک به رده سلولی
 

 

 

کیت ها و محصولات

ردیف

نام کیت یا محصول

1

کیت سنجش سمیت مواد با روش MTT

2

کیت سنجش سمیت مواد با روش XTT.

3

کیت تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی با روش Multiplex PCR

4

کیت تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی با روش رنگ امیزی DNA

5

کیت آماده­ سازي لام­ هاي گسترش كروموزومی خونی انسانی

6

کیت آماده­ سازي لام­ هاي گسترش كروموزومی رده های سلولی

7

 نمونه کنترل مثبت مایکوپلاسما

8

 ویروس EBV برای تولید سلولهای لنفوبلاستوئید

9

 Internal control برای بررسی آلودگی مایکوپلاسما به روش مولکولی

10

مجموعه آماده از نمونه های تصادفی DNA اقوام ایرانی