بانک میکروارگانیسم ها یکی از بخش های چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران است. هدف این بخش جمع آوری، شناسایی و نگهداری ذخایر زیستی ملی (میکروارگانیسم ها) و ارایه خدمات و اطلاعات به محققان و مراکز تحقیقاتی مرتبط است. لازم به ذکر است با تلاش متخصصین این بخش بیشتر روشهای لازم جهت شناسایی پلی فازی کپک ها، مخمر ها، آرکی ها، باکتری ها و جلبکها: شامل فیلوژنی چند ژنی (MLSA)، تعیین محتوای گوانین+سیتوزین، آنالیز جامع کموتاکسونومیک دیواره و غشاء و فیزیولوژی میکروارگانیسمها، راه اندازی شده که بستر مناسبی را جهت ارائه خدمات به محققین فراهم آورده است.

بانک میکروارگانیسم ها پیشگام در ارائه خدمات شناسایی، فیلوژنی، کموتاکسونومی و نگهداری میکروارگانیسمها

اهداف:

- گرد آوری، شناسایی و نگهداری میکروارگانیسم های دارای ساختار سلولی و فاقد ساختار سلولی از منابع بومی و غیر بومی
- مستند سازی نمونه های میکربی
- مبادله و بهره برداری از سویه های میکربی
- ارزیابی نمونه های میکربی
- حفظ ذخایر میکربی کشور در برابر خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی مانند سیل، زلزله، جنگ
- ثبت میکروارگانیسم ها و سلولهای جدید که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تهیه شده به منظور حفاظت مالکیت معنوی آنها

کلیه پژوهشگران و محققان کشور جهت مشاهده وب سایت اختصاصی کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی به آدرس http://ethics.acecr.ac.ir/ مراجعه نمایند.