قیمت (ریال)

نام محيط

                 15,000

بلادآگار 6 سانتی متر

                  19,000

بلادآگار 8 سانتی متر

                 27,000

بلادآگار 10 سانتی متر

                 14,000

کروم آگار 6 سانتی متر

                  16,000

کروم آگار 8 سانتی متر

                 22,000

کروم آگار 10 سانتی متر

                 18,000

کورن میل آگار 6 سانتی متر

                 22,000

کورن میل آگار 8 سانتی متر

                 25,000

کورن میل آگار 10 سانتی متر

                 14,000

محیط کشت 6EMBسانتی متر

                 18,000

محیط کشت 8EMBسانتی متر

                 22,000

محیط کشت 10EMBسانتی متر

                 29,000

 مانیتول سالت آگار 6 سانتی متر

                33,000

 مانیتول سالت آگار 8 سانتی متر

                 36,000

 مانیتول سالت آگار 10 سانتی متر

                 15,000

نوترينت آگار 6 سانتی متر

                  19,000

نوترينت آگار 8 سانتی متر

                 22,000

نوترينت آگار 10 سانتی متر

                  19,000

مکانکی آگار 6 سانتی متر

                  21,000

مکانکی آگار 8 سانتی متر

                 25,000

مکانکی آگار 10 سانتی متر

                 25,000

پلیت کانت آگار 10 سانتی متر

                 20,000

پوتیتو دکستروز آگار 6 سانتی متر

                 25,000

پوتیتو دکستروز آگار 8 سانتی متر

                 28,000

پوتیتو دکستروز آگار 10 سانتی متر

                 50,000

سابرو دکستروز 6 سانتی متر

                 60,000

سابرو دکستروز 8 سانتی متر

                 70,000

سابرو دکستروز 10 سانتی متر

                 20,000

تریپتیک سوی آگار 6 سانتی متر

                 25,000

تریپتیک سوی آگار 8 سانتی متر

                 28,000

تریپتیک سوی آگار 10 سانتی متر

                  19,000

محیط کشت YPG  آگار 6 سانتی متر

                 23,000

محیط کشت YPG  آگار 8 سانتی متر

                 26,000

محیط کشت YPG  آگار 10 سانتی متر

                 14,000

محیط کشت BG-11 (Blue-green medium) (6 سانتی متر)

                  16,000

محیط کشت BG-11 (Blue-green medium) (8 سانتی متر)

                  19,000

محیط کشت BG-11 (Blue-green medium) (10 سانتی متر)

                 15,000

محیط کشت (BBM) Bold Basal Medium(6 سانتی متر)

                  19,000

محیط کشت (BBM) Bold Basal Medium(8 سانتی متر)

                 25,000

محیط کشت (BBM) Bold Basal Medium(10 سانتی متر)

                 27,000

محیط کشت اسپیرولینا 6 سانتی متر

                33,000

محیط کشت اسپیرولینا 8 سانتی متر

                37,000

محیط کشت اسپیرولینا 10 سانتی متر

                 27,000

محیط کشت دونالیلا 6 سانتی متر

                33,000

محیط کشت دونالیلا 8 سانتی متر

                37,000

محیط کشت دونالیلا 10 سانتی متر