آموزش تکنیکهای پرکاربرد در آزمایشگاههای بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی

سرفصلها:

روز اول

  • اصول و روشهای استخراج DNA از انواع نمونه های زیستی و تفسیر نتایج ژل آگارز و اسپکتروفتومتری

روز دوم

  • اصول و روشهای استخراج RNA از نمونه های زیستی و تفسیر نتایج ژل آگارز و اسپکتروفتومتری

روز سوم و چهارم

  • اصول، تکنیکها، کاربردها و عیب یابی درPCR  

  • مفاهیم و اصول طراحی پرایمر و نحوه کاربری صحیح نرم افزارهای مربوطه

روز پنجم

  • آموزش RT-PCR و سنتز cDNA

روز ششم و هفتم

  • آموزش کلونینگ و آشنایی با بیوانفورماتیک


هزینه : 450 هزار تومان

محل برگزاری:بانک مولکولی واقع در کرج

طول دوره : 7 روز 

 زمان برگزاری :   17 - 25 شهریور 97

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.