دوره ناميرا سازي لنفوسيتهاي انساني با استفاده از EBV

اهداف: جداسازی لنفوسیتها، کشت و نگهداری سلولهای  رده B95-8، تهیه سوپ سلولی حاوی ویروس و نگهداری، تلقیح و پایش، ثبت اطلاعات، نکات ایمنی و GCCP 

سرفصلها:

      آشنایی با انواع روش های تولید رده های سلولی نامیرا
      آشنایی با ویروس EBV   و مکانیسم عمل آن در پروسه نامیراسازی
      روش عملی جداسازی لنفوسیت ها
      روش عملی کشت و نگهداری رده سلولی B95-8
      روش عملی سوپ سلولی حاوی ویروس EBV
      روش عملی ترانسفورم کردن لنفوسیت B با ویروس اپیشتن بار
      مشاهده نهایی سلول های نامیرا شده، بازدید و آشنایی عملی با شرایط و نحوه کار در اتاق کشت نامیرا سازی
      نکات ایمنی و COCCP

شهریه: هفتصد  و هشتاد هزار تومان

ساعات آموزش: 5 ساعت تئوری و 25 ساعت عملی در 45 روز تا حصول نتیجه نهایی 

پیش نیاز: دانش پایه درعلوم زيستي و كشت سلولي

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.