روشهای سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی (آنزیمی و غیر آنزیمی)

اهداف: آشنایی با روشهای مختلف سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی

سرفصل ها:

  • استخراج عصاره و اسانس
  • اندازه گیری میزان فنل کل
  • اندازه گیری آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی به روشهای DPPH و  FRAP
  • سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز POD
  • سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز SOD
  • سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز CAT

ساعات آموزش: دو روز

پیش نیاز: حداقل مدرک کارشناسي

شهریه: چهارصد هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.