دوره های آموزشی کاربرد بیوانفورماتیک در میکروبیولوژی
کاربرد بیوانفورماتیک در شناسایی مخمرها