جداسازی و شناسایی پلی فازیک مخمرها

سرفصل ها:

  • روش های جداسازی مخمرها از نمونه های محیطی و غذایی
  • مقایسه دیدگاههای سنتی و مدرن در شناسایی مخمرها
  • روشهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک شناسایی مخمرها
  • استخراج DNA و شناسایی مولکولی مخمرها با استفاده از روش MLSA
  • آشنایی با پایگاه های داده های مرجع در شناسایی مخمرها
  • آنالیز توالی های ژنی و تعیین جایگاه فیلوژنی یک ایزوله مخمری

ساعات آموزش: 3 روز (تئوری و عملی)

پیش نیاز: دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: ششصد و بیست و پنج هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963تماس حاصل نمایید.