شناسایی پلی فازیک کپکها

سرفصل ها:

  •  بررسی ویژگی های مورفولوژیک کپک ها: ماکروسکوپی، میکروسکوپی و میکرومورفومتری

  •  آزمون های فیزیولوژیک شناسایی کپک ها

  •  استخراج DNA از کپک ها

  •  اصول ژل الکتروفورز

  •  انجام PCR جهت شناسایی کپک ها با استفاده از روش multi-gene sequence typing

  •  همترازی و شناسایی کپک ها با استفاده از پایگاه داده ها

ساعات آموزش: 5 ساعت تئوری ، 11 ساعت عملی در 2 روز

پیش نیاز: دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: پانصد هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963تماس حاصل نمایید.