شناسایی پلی فازیک باکتریها

سرفصل ها:

  •  بررسی ویژگی های مورفولوژیک باکتری ها

  •  آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک شناسایی باکتری ها

  • اصول شناسایی کموتاکسونومی

  • اصول شناسایی مولکولی


ساعات آموزش: 6 ساعت 
تئوری و 2 ساعت عملی در یک روز

پیش نیاز:
دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: چهارصد و پنجاه هزار تومان 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963تماس حاصل نمایید.