حوزه ریاست

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
رییس مرکز
زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

 دکتر پروانه فرزانه
دکتر پروانه فرزانه
مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری
دکتر محمد علی آموزگار
دکتر محمد علی آموزگار
مدیر بانک میکروارگانیسمها


معاونت پشتیبانی روح الله آهون بر
روح الله آهونبر
سرپرست اداره خدمات تخصصی 


معاونت علمی و فنی

مانا مرعشی پور
مانا مرعشی پور
سرپرست اداره آموزش
منصوره فرهنگ نیا
منصوره فرهنگ نیا
مدیر اداره پژوهش