گیاهان دانه دار (spermatophytes) تنوع بسیار بالایی دارند و اغلب زیستگاه های کره زمین را به تسخیر خود در آورده اند. موفقیت گیاهان دانه دار مدیون تولید دانه یا بذر به عنوان روشی موثر در تکثیر  آنهاست. هر دانه حاوی یک گیاهچه جنینی است که توسط پوسته ای غالبا سخت محافظت می شود. چنانچه شرایط محیطی برای جوانه زنی بذرها نامساعد باشد می توانند سالها با کمترین فعالیت زیستی زنده بمانند. بانک های بذری نیز با تبعیت از چنین الگویی امکان نگهداری طولانی مدت بذرها در شرایط خشک و دماهای پایین را فراهم می آورند. انجام چندین تیمار قبل از انتقال یک نمونه بذری به سردخانه 20- درجه و یا یخچال 4 درجه سانتی گراد لازم است. در ابتدا قست های اضافی گل یا گل آذین حذف شده و سپس بذر خالص پس از رطوبت گیری به پاکت آلومینیومی دارای برچسب اطلاعاتی منتقل می شوند. با وکیوم کردن پاکت بذری شرایط خلا ایجاد کرده و سپس درب پاکت پرس می شود. اکنون چنین نمونه هایی آماده انتقال به دماهای پایین به منظور  نگهدای طولانی مدت هستند. درحال حاضر نزدیک به 9500 نمونه بذری در شرایط بهینه در بانک گیاهی نگهداری می شوند. اکثر این نمونه ها قابل ارائه به متقاضی هستند. تاکنون بسیاری از مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی سراسر کشور از بذور موجود در بانک گیاهی جهت پیشبرد اهدافشان استفاده نموده اند.