نگهداری ژرم پلاسم به روش انجماد در ازت مایع (Cryopreservation) يكي ديگر از  روش هاي نگهداري گياهان در شرايط برون محيطي (Ex situ) مي باشد كه در حفظ طولانی مدت ذخایر توارثی، حفظ ثبات ژنتیکی پایه مادری، کاهش هزینه های نگهداری در شرایط مزرعه، نسخه پشتیبان برای گیاهانی که به صورت کلونی تکثیر می شوند و یا به عنوان یک سیستم حفاظتی برای کشتهای مهم محسوب می شود. در اين تكنولوژي، با استفاده از تكنيك هاي مختلف ماده ژرم پلاسم تا حد ممكن آبگيري شده و در دماي بسيار پايين (ºC196 -) نيتروژن مايع به مدت طولاني (ده ها سال) ذخيره مي گردد. با استفاده از تكنيك نگهداری در ازت مایع مي توان يك روش نگهداري بذر و سایر بافت­های گیاهی را فراهم ساخت كه در آن مواد گیاهی را به طور نامحدودي و بدون از دست دادن قوه ناميه ذخيره سازي كرد. شایان ذکر است تاکنون بالغ بر 150 گونه مختلف گیاهی در بانک کرایو مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران حفظ و نگهداری می­شوند.