علم تاکسونومی با بهره گرفتن از شواهد و داده های مختلف به توصیف و طبقه بندی موجودات زنده می پردازد.  شناسایی و دانستن نام علمی هر گونه، گام اول دستیابی به دنیایی از اطلاعات درباره آن گونه است. نزدیک به 8000 گونه و زیر گونه گیاهی برای فلور ایران معرفی شده است. شناسایی دقیق یک گونه از گیاهان فلور کشورمان قابل مقایسه به یافتن سوزن در انباری از کاه است. برای این مهم لازم است که با بررسی دقیق نمونه گیاهی، صفات مورفولوژیکی آن با دقت کامل وارسی گردد سپس با تطبیق صفات مشاهده شده با صفات توصیفی فلورها و کلیدهای موجود، نام علمی تیره، جنس و سپس گونه گیاهی به درستی مشخص گردد. از نمونه های شناسایی شده شیت هرباریومی حاوی برچسب اطلاعاتی تهیه و در کمدهای هرباریومی نگهداری می شود. توان و تخصص شناسایی هرگونه گیاهی از فلور کشورمان در کمتر هرباریومی از کشور حاصل شده است. درحال حاضر این امکان در هرباریوم بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران فراهم شده است. از شیت های هرباریومی تصاویر دیجیتال تهیه و از طریق شبکه اینترنت در اختیار محققان قرار داده می شود. هرگاه صفات مورفولوژیکی گره گشا نباشند، از شواهد مولکولی، فیتوشیمیایی و یا سیتوژنتیکی بهره گرفته می شود.