عضویت  مرکز در مجامع بین المللی

-          فدراسیون جهانی کلکسیون­های قابل کشت(WFCC)

-          کمیته بین­ المللی طبقه­ بندی پروکاریوتها

-          کنسرسیوم آسیای حفاظت و کاربرد پایدار ذخایر میکروبی ACM

-          انتشار کاتالوگ میکروارگانیسم­های مرکز در پایگاه جهانیGCM

-          ثبت هرباریوم مرکز در نمایه بین ­المللی هرباریوم­ های جهان(Index Herbariorum)

استانداردها

ISO 9001-2015