دوره های فن آموزی ویژه بیوتکنولوژی و صنایع وابسته
جداسازی میکروارگانیسم ها از نمونه های غذایی، بهداشتی، آرایشی و دارویی
شناسایی میکروارگانیسمهای جداشده از غذایی بهداشتی آرایشی دارویی
شناسایی مولکولی میکروارگانیسمهای جداشده از غذایی بهداشتی آرایشی دارویی
آموزش سنجش توان پروبیوتیکی در باکتری های اسید لاکتیک
شمارش میکروارگانیسم ها در نمونه های غذایی، بهداشتی، آرایشی و دارویی
گروه بندی میکروارگانیسم های جدا شده از منابع غذایی
آشنایی با شیمیوتاکسونومی میکربی و اهمیت در طبقه بندی باکتریها و آرکیها
آموزش روشهای میدانی نمونه برداری با دیدگاه جداسازی میکروارگانیسمها
آشنایی با اصول استخراج DNA و PCR ریزجلبک ها-جلبک دیاتومه سیانوباکترها
آشنایی با جلبک هماتوکوکوس و استخراج آستاگزانتین
آشنایی با ریزجلبک دونالیلا و کشت آن در مقیاس آزمایشگاهی
آشنایی با سیانوباکتر اسپیرولینا و تعیین میزان فیکوسیانین آن