دوره فن آموزی الکتروفورز پروتئین به روش  SDS-PAGE و وسترن بلات

 سرفصلها:

1. مبانی ارزیابی پروتئینها:
      روشهای مختلف ارزیابی پروتئین

      استخراج پروتئین
      تعیین غلظت پروتئین
2. معرفی وسترن بلات
3. کار عملی:
      تهیه ژل آکریلامید  
      الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE
      انتقال پروتئینها
      بلوکه کردن کاغذ بلات
      انکوباسیون آنتی بادی اولیه    
      انکوباسیون آنتی بادی ثانویه
      واکنش
Chemiluminescence
      ظهور فیلم در تاریک خانه
4. دنسیومتری و ارزیابی باندها


شهریه: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

زمان برگزاری : 5 روزه

پیش نیاز :   دانشجویان کلیه رشته های گروه پزشکی و زیست شناسی منوط به گذراندن درس ایمونولوژی .

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.