بررسی مشخصات رشد سلول (کد خدمت CB-305) - سفارش آنلاین - دانلود فرم درخواست

بررسي و تعيين مشخصات رشد رده هاي سلولي يكي از كاربردي ترين آزمايشهايي است كه براي هر رده سلولي انجام مي گيرد. در اين فرآيند، تعداد سلول هاي كشت داده شده اوليه و تعداد سلول هاي قابل برداشت در زمان هاي مختلف پس از شروع كشت طي روزهاي متوالي، يادداشت شده و بر اين اساس منحني رسم مي شود كه نشان دهنده كيفيت و كميت تكثير و رشد سلول هاست.
cell growth curve
به همين دليل براي معرفي هر رده سلولي و نيز قبل از شروع به كار نياز به دانستن مشخصات حاصل از رسم منحني رشد است. براي مثال: معمولاً بهترين زمان براي پاساژ سلول ها قبل از رسيدن به انتهاي مرحله رشد سريع (Log Phase) و اشباع تراكم (Saturation density) سلول هاست و يا بهتر است كه تغذيه سلول ها و تعويض محيط در مرحله رشد سريع صورت پذيرد.
يافتن زمان مناسب براي هر يك از اين موارد نياز به رسم منحني رشد دارد. از آنجا كه پاسخ و عملكرد رده هاي سلولي در آزمايش هاي زيستي مختلف در هر يك از فازهاي مختلف منحني رشد متفاوت است، براي بسياري از آزمايش ها نظير تأثير اثر سموم، داروها و محرك هاي مختلف بر روي سلول ها و بررسي كيفيت محيط هاي كشت، سرم ها و عوامل رشد، دانستن اطلاعات مربوط به منحني رشد و تغييرات آن ضروري است. مقايسه خواص زيستي سلول ها از قبيل تفاوت كلون هاي سلولي و مقايسه رشد سلول هاي سرطاني از ديگر موارد استفاده منحني رشد سلول هاست.
به همين دليل بايد براي رده هاي سلولي تازه توليد شده و يا رده هاي سلولي كه شناسنامه آنها كامل نيست، منحني رشد رسم شود و مشخصاتي مانند زمان لازم براي دو برابر شدن سلول ها (Population doubling time, PDT) در شناسنامه رده سلولي ثبت شود.
در خدمات بررسي مشخصات رشد سلول ها كه توسط بانك سلول هاي انساني و جانوري ارائه مي شود، رسم منحني رشد و برآورد اطلاعات قابل استخراج از آن (نظير PDT و زمان اشباع تراكم و ...) انجام مي پذيرد، همچنين از مراحل مختلف رشد سلول عكس هايي تهيه و ضميمه گزارش خواهد شد.
شرایط ارسال نمونه جهت خدمات فوق: در صورتی که محدودیتی در میزان سلول های ارسالی دارید، این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری در میان بگذارید. سلول های در حال رشد را در فلاسک 25cm2 در بسته بدون فیلتر ارسال نمایید و پیش از ارسال آن را با محیط کشت مناسب پر کنید و درب آن را با پارافیلم محکم نمایید. چنانچه بیش از یک نمونه ارسال می نمایید، هر یک را جداگانه در یک کیسه پلاستیکی مناسب گذاشته و درب آن را محکم ببندید تا در صورت بیرون ریختن احتمالی هر یک از نمونه ها، بقیه نمونه ها از آلودگی حفظ شوند. توجه كنيد كه سلول ها حداقل دوبار در محیط فاقد آنتی بیوتیک کشت داده شده باشند و حداقل سه روز محیط کشت آنها تعویض نشده باشد. تاریخ آخرین تعویض محیط کشت را به هنگام هماهنگی ارسال نمونه ذکر نماييد. چنانچه كشت سلول ها در محيط فاقد آنتي بيوتيك، در بانک سلول های انسانی و جانوری صورت گیرد، هزینه آن دریافت خواهد شد.


   نحوه پاسخ دهی به خدمت: پست الکترونیکی

 
 

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.