1. بهینه سازی دستورالعمل تکثیر گیاه (گیاهان معلوم، مجهول) با سابقه کار پژوهشی (کد خدمت PB-401)
   توضیح:
استفاده از روش هاي مختلف تكثير گياه، تركيبات هرموني مختلف، فراهم آوردن شرايط محيطي مناسب براي رشد ايده آل گياه
   شرایط ارسال نمونه: گياه يا ريزنمونه دريافتي سالم و فاقد بيماري  باشد.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ظرف كشت حاوي ريزنمونه
 


2. بهینه سازی دستورالعمل تکثیر گیاه (گیاهان مجهول، گیاهان بدون سابقه کار پژوهشی) (کد خدمت PB-402)
   شرح خدمت: استفاده از روش هاي مختلف تكثير گياه، تركيبات هرموني مختلف، فراهم آوردن شرايط محيطي مناسب براي رشد ايده آل گياه
  
شرایط ارسال نمونه: گياه يا ريزنمونه دريافتي سالم و فاقد بيماري  باشد.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ظرف كشت حاوي ريزنمونه


 3. ریزازدیادی گیاهان چوبی (تکثیر نمونه آماده به تعداد حداقل100 عدد) (کد خدمت PB-403)
   شرح خدمت: استفاده از پروتكل ست آپ شده جهت تكثير ريزنمونه
  
شرایط ارسال نمونه: گياه يا ريزنمونه دريافتي سالم و فاقد بيماري  باشد.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ظرف كشت حاوي ريزنمونه
  


 4.
ریزازدیادی گیاهان علفی (تکثیر نمونه آماده به تعداد حداقل100عدد) (کد خدمت PB-404)
   شرح خدمت: استفاده از پروتكل ست آپ شده جهت تكثير ريزنمونه
  
شرایط ارسال نمونه: گياه يا ريزنمونه دريافتي سالم و فاقد بيماري  باشد.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ظرف كشت حاوي ريزنمونه
  


 5. بهینه سازی دستورالعمل نگهداری در شرایط فرا سرد (برای هر گونه گیاهی) (کد خدمت PB-405)
   شرح خدمت: استفاده از تكنيك هاي مختلف كرايو، تركيبات هرموني مختلف، فراهم آوردن شرايط محيطي مناسب براي رشد ايده آل گياه
  
شرایط ارسال نمونه: گياه يا ريزنمونه دريافتي سالم و فاقد بيماري  باشد.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ویال های حاوي ريزنمونه
 


 6. نگهداری نمونه آماده در شرایط فراسرد/هر سال
(کد خدمت PB-406)
   شرح خدمت: فراهم آوردن شرايط ايده آل براي نگهداري در ازت مايع
  
شرایط ارسال نمونه: ويال حاوي نمونه پيش تيمار شده باشد.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ویال های حاوي ريزنمونه
 

 7. تهیه محیط کشت بافت گیاهی
  

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02634762467 تماس حاصل نمایید و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.