1. بررسی فلوریستیکی مناطق حفاظت شده و غیر حفاظت شده (جمع آوری نمونه هرباریومی، شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از منطقه مورد نظر) (کد خدمت PB-411)
   شرح خدمت: جمع آوری نمونه هرباریومی، شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از منطقه مورد نظر
   شرایط ارسال نمونه: پیشنهاد منطقه مهم از نظر تنوع زیستی توسط کارفرما
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب و مصور2. بررسی فلوریستیکی مناطق حفاظت شده و غیر حفاظت شده (جمع آوری نمونه هرباریومی و بذر، تهیه عکس در محل، شناسایی و تهیه نقشه پراکنش) (کد خدمت PB-412)
   شرح خدمت: جمع آوری نمونه هرباریومی و بذر، تهیه عکس در محل، شناسایی و تهیه نقشه پراکنش
   شرایط ارسال نمونه: پیشنهاد منطقه مهم از نظر تنوع زیستی توسط کارفرما
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب و مصور
 3. شناسایی نمونه های گیاهی (شناسایی و تعیین نام گیاهان دولپه ای و گیاهان تیره Poaceae و Orchidaceae) (کد خدمت PB-413)
   شرح خدمت: شناسایی و تعیین نام گیاهان دولپه ای و گیاهان تیره Poaceae و Orchidaceae
   شرایط ارسال نمونه: بایستی در هنگام جمع آوری نمونه گیاهی تمامی اصول جمع آوری رعایت شده باشد (نمونه گل و بذر داشته باشد)، اطلاعات مربوط به محل و تاریخ جمع آوری برای هر نمونه لازم است.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  4. شناسایی نمونه های گیاهی (شناسایی و تعیین نام گیاهان تک لپه ای) (کد خدمت PB-414)
   شرح خدمت: شناسایی و تعیین نام گیاهان تک لپه ای
   شرایط ارسال نمونه: بایستی در هنگام جمع آوری نمونه گیاهی تمامی اصول جمع آوری رعایت شده باشد (نمونه گل و بذر داشته باشد)، اطلاعات مربوط به محل و تاریخ جمع آوری برای هر نمونه لازم است.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02634762467  تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@g,ail.com مکاتبه نمایید.