1. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش DPPH (کد خدمت PB-415)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
 2. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش FRAP (کد خدمت PB-416)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت:
مکتوب3. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم پراکسیداز) (کد خدمت PB-417)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی (تازه یا فریز شده در شرایط استاندارد)
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  4. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم کاتالاز) (کد خدمت PB-418)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی (تازه یا فریز شده در شرایط استاندارد)
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
 5. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم سوپراکسید دسموتاز) (کد خدمت PB-419)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی (تازه یا فریز شده در شرایط استاندارد)
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  6. اندازه گیری فنول کل (کد خدمت PB-420)
  شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  7. آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به روش Reverse phase (کد خدمت PB-421)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب (نتایج آنالیز و کروماتوگرام ها)
  8. استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه اسانس با کلونجر) (کد خدمت PB-422)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: اسانس
  9. استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه عصاره و تغلیظ با Rotary evaporator) (کد خدمت PB-423)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: عصاره
  10. ارائه اسانس و عصاره از گیاهان (اسانس 100 میکرولیتر) (کد خدمت PB-424)
   شرایط  نمونه ارسالی: -
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: اسانس
  11. ارائه اسانس و عصاره از گیاهان (عصاره 5 میلی لیتر) (کد خدمت PB-425)
   شرایط  نمونه ارسالی: -
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: عصاره
  12. الکتروفورز  SDS-PAGE  (کد خدمت PB-426)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: تصویر ژل

  13. الکتروفورز  PAGE  
(کد خدمت PB-427)
   
شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: تصویر ژل

  


14. الکتروفورز زایموگرام (کد خدمت PB-428)

   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی (تازه یا فریز شده در شرایط استاندارد)
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: تصویر ژل
 15. اندازه گیری پروتئین کل (کد خدمت PB-429)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  16. ارائه  پودرخشک اندام های مختلف گیاهی (کد خدمت PB-430)
  
شرایط  نمونه ارسالی: -
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: پودرخشک گیاهی 
  

 


 

17. اندازه گیری فلاونوئید کل (کد خدمت PB-431)
   
شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب 

   18. آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS) (کد خدمت PB-432)
   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب (نتایج آنالیز و کروماتوگرام ها)

 19. آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC-FID) (کد خدمت PB-433)

   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی 
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب (نتایج آنالیز و کروماتوگرام ها)


 

20. اندازه گیری قندکل (کد خدمتPB-434)

   شرایط  نمونه ارسالی: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب

 


جهت سفارش اینجا کلیک کنید

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02634762467 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.