فهرست لام های آماده قابل فروش دیاتوم ها. جهت سفارش اینجا کلیک کنید.

IBRC Number

Name

IBRC-D 001

Thalassiosira weissflogii

IBRC-D 002

Nitzschia communis

IBRC-D 003

Surirella brebissonii

IBRC-D 004

Navicymbula pusilla

IBRC-D 005

Fallacia pygmaea

IBRC-D 006

Navicula salinarum

IBRC-D 007

Navicula salinicola

IBRC-D 008

Navicula veneta

IBRC-D 009

Nitzschia microcephala

IBRC-D 010

Nitzschia palea

IBRC-D 011

Cyclotella meneghiniana

IBRC-D 012

Mayamaea permitis

IBRC-D 013

Nitzschia ovalis

IBRC-D 014

Amphora coffeaeformis

IBRC-D 015

Cyclotella cryptica

IBRC-D 016

Tryblionella hungarica

IBRC-D 017

Thalassiosira pseudonan

IBRC-D 018

Odontella sp.

IBRC-D 019

Thalassiosira eccentrica