فهرست لام های باکتری ها، آرکی ها، کپک ها و مخمرهای قابل فروش. جهت سفارش اینجا کلیک کنید.

IBRC

Name

Description

IBRC-A 001

Azotobacter vinelandii

ازوتوباکتر وینلاندی: باکتری عامل تثبیت نیتروژن

IBRC-A 002

Streptococcus pneumoniae

استرپتوکوکوس پنومونیه: باکتری عامل اصلی پنومونی

IBRC-A 003

Streptococcus sp.

باکتری از جنس استرپتوکوکوس

IBRC-A 004

Gram-positive cocci

باکتری کوکسی گرم مثبت

IBRC-A 005

Listeria sp.

باکتری از جنس لیستریا

IBRC-A 006

Vibrio sp.

باکتری ازجنس ویبریو

IBRC-A 007

Gram-positive bacilli

باکتری باسیل گرم مثبت

IBRC-A 008

Azotobacter chroococcum

ازوتوباکتر کروکوکوم: باکتری عامل تثبیت نیتروژن

IBRC-A 009

Lactobacillus sp.

باکتری از جنس لاکتوباسیلوس

IBRC-A 010

Pseudomonas aeruginosa

سودوموناس آئروژینوزا: باکتری فرصت طلب بیماری زا

IBRC-A 011

Horseshoe-shape bacteria

باکتری نعل اسبی شکل

IBRC-A 012

Candida albicans

کاندیدا آلبیکنس:  مخمر فرصت طلب بیماری زا عامل ایجاد برفک دهان نوزادان

IBRC-A 013

Mix of Gram-positive and Gram-negative bacteria

مخلوطی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

IBRC-A 014

Escherichia coli

اشرشیا کلی: باکتری باسیل گرم منفی فلور روده و از عوامل اسهال و مسمویت غذایی

IBRC-A 015

Bacillus subtilis

باسیلوس سوبتیلیس:  از عوامل آلوده کننده مواد غذایی

IBRC-A 016

Staphylococcus sp.

باکتری از جنس استافیلوکوکوس

IBRC-A 017

Globular yeast cell

مخمر کروی شکل

IBRC-A 018

Pseudohyphae in yeast

سلول های هایف کاذب در مخمرها

IBRC-A 019

Budding in yeast

جوانه زایی در مخمر ها

IBRC-A 020

Sub terminal endospore in bacteria

اندوسپور انتهایی در سلول باکتری

IBRC-A 021

Yarrowia lipolytica

یاروویا لیپولیتیکا از مخمر های عامل پروبیوتیک در صنعت لبنیات

IBRC-A 022

Geotrichum candidum

جئوترکوم کاندیدوم از مخمر های فرصت طلب بیماری زای گیاه و انسان

IBRC-A 023

Staphylococcus aureus

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

IBRC-A 024

Central spore in bacteria

نمایی از حالت اسپور مرکزی در باکتری

IBRC-A 025

Spiral bacteria

باکتری مارپیچی شکل

IBRC-A 026

Diplococcus bacteria

نمایی از حالت دیپلوکوک (دو تایی به هم چسبیده) در باکتری ها

IBRC-A 027

Streptobacillus

نمایی از باسیل های رشته ای

IBRC-A 028

Bacillus anthracis

باکتری باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری سیاه زخم

IBRC-A 029

Serratia marcescens

باکتری سراشیا مارسسنس از عوامل عفونت ادراری

     
     
     
     
     

IBRC-A 035

Streptomyces sp.

نمایی از باکتری رشته ای جنس استرپتومایسس

IBRC-A 036

Penicillium sp.

نمایی از قارچ جنس پنسیلیوم

IBRC-A 037

Penicillium roqueforti

نمایی از قارچ پنسیلیوم رکوفورتی عامل فرآوری پنیر رکوفورتی

IBRC-A 038

Filamentous bacteria

نمایی رشته ای از باکتری ها

IBRC-A 039

Bipolaris sp.

قارچ بیپولاریس

IBRC-A 040

Chlamydoconidia in mold

کلامیدوکونیدی در کپک ها

IBRC-A 041

Rhodotorula glutinis

نمایی از مخمر ردوترولا گلوتینیس

IBRC-A 042

Cryptococcus diffluens

نمایی از مخمر کریپتوکوکوس دیفلونس

IBRC-A 043

Cryptococcus sp.

نمایی از مخمر جنس کریپتوکوکوس

IBRC-A 044

Rhodotorula graminis

نمایی از مخمر ردوترولا گرامینیس

IBRC-A 045

Rhodotorula sp.

نمایی از مخمر جنس ردوترولا

IBRC-A 046

Saccharomyces cerevisiae

نمایی از مخمر ساکارومایسس سرویزیه یا مخمر نان

IBRC-A 047

Saccharomyces sp.

نمایی از مخمر جنس ساکارومایسس