مدیر بانک: الیاس آریاکیا (دکتری تخصصی، علوم باغباني - عضو هیئت علمی) aryakia@ibrc.ir

ذخیره سازی و آماده سازی ژرم پلاسم:

علیرضا دولتیاری (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) dolatyari@ibrc.ir

هرباریوم و شناسایی تاکسونومیکی:

علیرضا دولتیاری (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) dolatyari@ibrc.ir

امیر طالبی (دانشجوی دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی)

خدیجه نژادفلاح (کارشناس، زیست شناسی)

 نگهداری گیاهان در شرایط گلخانه و مزرعه:

حیدر نسترنی (کارشناس، گیاهان دارویی)

نگهداری درون شیشه ای و ذخیره سازی فراسرد: 

محمد فرهام (کارشناس ارشد، گیاهان دارویی)

مریم مسی وند (کارشناس ارشد، منابع طبیعی - اکولوژی و جنگل شناسی)

منصوره رشیدی (کارشناس ارشد، گیاهان دارویی)

سمانه رحمتی (کارشناس ارشد، گیاهان دارویی)

الهه خاکی (کاردان، علوم تربیتی)

آنالیز فیتوشیمی: 

زینب فرهمند رحیم آبادی (کارشناس ارشد، گیاهان دارویی) farahmand@ibrc.ir

ارزیابی مولکولی و سیتوژنتیکی:

مائده فیض بخش (کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی)

مشاورین علمی: 

محمدرضا نقوی (دکتری تخصصی، اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی) naghavi@ibrc.ir

حسین غفوری استیار (دکتری تخصصی، بیوشیمی)