دوره فن آموزی آشنایی با جلبک هماتوکوکوس و استخراج آستاگزانتین

  • آشنایی با مورفولوژی ریز جلبک هماتوکوکوس
  • تهیه محیط کشت و کشت ریز جلبک هماتوکوکوس
  •  آشنایی با روشهای ایجاد تغییرات فیزیولوژی درریز جلبک هماتوکوکوس
  • آشنایی اولیه با اصول استخراج آستاگزانتین و تعیین میزان رنگدانه با استفاده از روش اسپکتروفتومتریک


         مدرس: احسان اعتصامی / مهدی مشتاقی نیکو

         شهریه :هفتصد و پنجاه هزار تومان

         پیش نیاز :زیست شناسی

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.