شناسایی 16STR اختصاصی انسانی با استفاده از دستگاه  Gene Analyzer (کد خدمت CB-308) - فرم درخواست

شرایط ارسال نمونه جهت خدمات فوق: در صورت ارسال نمونه به صورت DNA استخراج شده، نمونه به مقدار حداقل 25 ميكروليتر در داخل ويال 5/0، 1/5 يا 2 ميكروليتري به همراه اسم يا شماره هر نمونه به صورت مندرج بر روي ويال تحويل گردد. در ويال با پارافيلم محافظت شده باشد. در صورت ارسال نمونه به صورت سلول، رسوب سلولي از نمونه را تهيه و ارسال نماييد. بدين منظور سلولها را بدون استفاده از تريپسين (توسط اسكرپر) از ظرف كشت جدا نماييد و آنها را شمارش كنيد. سپس سانتريفوژ كنيد و مايع رويي را خارج نماييد. رسوب سلولي باقيمانده را در دماي -80oc منجمد نماييد و آن را در شرايط انجماد ارسال كنيد. ارسال حداقل 106 × 2 سلول تضمين كننده تامين ميزان  DNAمورد نياز براي انجام آزمايش و تكرار احتمالي آن خواهد بود. در صورتی که محدودیتی در میزان سلول های ارسالی، تهيه رسوب سلولي يا نحوه ارسال دارید، این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری در میان بگذارید. در صورت ارسال نمونه به صورت خون، ميزان حداقل 3 سي سي در ويال يا لوله شيشه­اي استريل هپارينه ارسال گردد. نمونه­ ها با پارافيلم محافظت شوند. حتي الامكان نمونه­ ها را در ابتداي هفته ارسال نماييد.

   نحوه پاسخ دهی به خدمت: پست الکترونیکی و نتایج چاپ شده

    

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.