استفاده از دستگاه Real Time PCR - (کد خدمت CB-311) دانلود فرم سفارش

  شرح خدمت: 

استفاده از دستگاه REAL TIME PCR برای بررسی کمی نمونه های اسید نوکلئیکی  از انواع نمونه های زیستی و مشاوره  در زمینه طراحی پرایمر های REAL TIME PCR


   شرایط ارسال نمونه های زیستی برای آزمون Real Time PCR 

 

 


تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک sales@ibrc.ir مکاتبه نمایید.