بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون کامت قلیایی (Comet Assay) - (کد خدمت CB-321) - فرم درخواست

آزمون کامت قلیایی (Comet assay)،  یکی ازروشهای متداول برای ارزیابی سمیت ژنتیکی (ژنوتوکسیسیتی) است. انجام آزمون­های ژنوتوکسیسیتی برای سنجش میزان جهش وسرطانزایی مواد شیمیایی صنعتی، مواد مورد استفاده در بهداشت و درمان  و آلاینده­های زیست محیطی کاربرد داشته و گام اول برای تایید بی خطر بودن استفاده از این مواد است.
در این روش آسیب DNA در یک سلول یوکاریوت به صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. آنالیز آماری نتایج نیز با استفاده از نرم افزار CASP انجام می پذیرد.

شرایط ارسال نمونه: بر حسب نوع نمونه، با هماهنگی با کارشناسان بانک سلولهای انسانی و جانوری انجام می پذیرد.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: بر حسب درخواست مشتری به صورت الکترونیکی یا چاپ شده در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری تحویل می گردد.

قیمت: فعلا انجام نمی شود