بررسی آپوپتوز به کمک سنجش  AnV-FITC & 7-AA - (کد خدمت CB-323) - فرم درخواست

شرح خدمت: این آزمایش یکی از روشهای متداول سنجش آپوپتوز و تفکیک سلول های زنده از مرده با مرگ آپوپتوتیک و یا نکروتیک است. اساس این روش بر ارزیابی تغییرات غشایی با کمک دستگاه فلوسایتومتری و استفاده از  AnnexinV-FITC و 7Aminoactinomycin D است.

شرایط ارسال نمونه: بر حسب نوع نمونه، با هماهنگی با کارشناسان بانک سلولهای انسانی و جانوری انجام می پذیرد.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: بر حسب درخواست متقاضی به صورت الکترونیکی یا در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری تحویل می گردد.

قیمت: صد و سی و پنج هزار تومان برای یک نمونه و صد هزار تومان برای بیش از یک نمونه

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک service@ibrc.ir مکاتبه نمایید.