تهیه رده های سلولی لنفوبلاستوئیدی نامیرای انسانی با استفاده از ویروس اپشتاین بار (EBV) - (کد خدمت CB-309) (فرم درخواست)

شرایط ارسال نمونه: برای تولید رده های سلولی EBV-TRANSFORMED LYMPHOBLASTOID به نمونه خون تازه و استریل از انسان نیاز است.  مدت زمان مورد نیاز برای تهیه رده سلولی از تاریخ تحویل نمونه های بافتی به بانک سلول های انسانی و جانوری، حداکثر سه ماه است.

نمونه های خونی را بر اساس شرایط زیر تهیه و ارسال نمایید:

- تمام اطلاعات مربوط به نمونه به صورت خوانا و شفاف هم بر روی ظرف نمونه وهم در یادداشت همراه آن بنویسید.
- حدود 8-6 سی سی خون در لوله ونوجکت دارای ماده ضد انعقاد هپارین جمع آموری کنید.
- نمونه ها باید در روز نمونه گیری و در دمای 15-22C به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انتقال یابند و در این مدت در شرایط بهینه نگهداری شوند.
- نمونه ها را در ابتدای هفته ارسال نمایید.

در صورتی که محدودیتی در میزان نمونه خون یا ارسال آن دارید این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی جانوری در میان بگذارید.
در صورت تمایل و اعلام متقاضی، بانک سلولهای انسانی و جانوری آمادگی تهیه شناسنامه یا انجام آزمایش های تاییدی برای رده های تولید شده را دارد.

   نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل نمونه آماده شده در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

   

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.