تهیه رده های فیبروبلاست پستانداران ایران (کد خدمت CB-306) - دانلود فرم درخواست

حفظ گونه ها و بررسي هاي ژنتيكي بر روي حيوانات به منبع پايايي از نمونه هاي DNA نياز دارد. رده هاي سلول هاي فيبروبلاستي تهيه شده از بافت زنده جانوران به راحتي قابل تكثير ونگهداري است و چنانچه در شرايط مناسب ذخيره شوند منبع مناسب DNA را براي سال هاي بعد تأمين مي نمايند. اين مورد بخصوص براي مراكز پرورش و اصلاح نژاد دام و محققين اين رشته كاربرد دارد. تهيه اين رده هاي سلولي در مدل هاي جانوري بيماري هايي كه منشاء ژنتيكي دارند نيز مفيد است و مي تواند ميزان استفاده از جانوران و نگهداري از آنها را در تحقيقات كاهش دهد.
به علاوه مطالعات مختلف مربوط به علوم زيستي نظير سم شناسي، داروشناسي، فيزيولوژي، ويروس شناسي و ... ، تهيه محصولات زيستي نظير كلاژن، توليد حيوانات تراريخته ، احياء حيوانات منقرض شده و ثبت نژادها نیز با استفاده از اين رده هاي سلولي قابل انجام است.
بانك رده هاي فيبروبلاستي مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران در حال حاضر مشغول به جمع آوري نمونه هاي جانوران بومي ايران است و آمادگي خدمت رساني به ديگر مراكز را نيز داراست.
شرایط ارسال نمونه جهت خدمات فوق: براي توليد رده هاي سلول فيبروبلاستي به بافت زنده از موجود مورد نظر نياز است. معمولاً به دليل دسترسي ساده، از بافت پوست استفاده مي شود.  مقدار 5X5 ميلي متر از پوست براي تهيه رده فيبروبلاستي كافي است. اين بافت توسط متقاضي يا بانك سلولهاي انساني و جانوري قابل تهيه است. مدت زمان مورد نياز براي تهيه رده سلولي، از تاريخ تحويل نمونه هاي بافتي به بانك سلولهاي انساني و جانوري، يك ماه است. چنانچه نمونه گيري از پوست انجام مي شود، بعد از مهار جانور، ابتدا موضع را بي حس و سپس موهاي آن را بتراشيد و پس از ضد عفوني نمودن اقدام به جداسازي نمونه كنيد. بانك سلولهاي انساني و جانوري غالباً، جدا سازي نمونه را با استفاده از يك دستگاه پانچر و توسط دامپزشك يا متخصص پرورش دام انجام مي دهد. در صورت داشتن مهارت كافي، مي توانيد از تيغ اسكالپل استريل استفاده نماييد. سپس محل نمونه گيري را ضدعفوني نموده و با روشهاي معمول از خونريزي احتمالي جلوگيري كنيد. در مواردي كه نمونه از بافتهاي ديگر است، استريل بودن آن بايد رعايت گردد. نمونه ها بعد از جداسازي در لوله هاي نو و استريل حاوي محيط كشت يا بافر (مثل بافر  فسفات نمكي، قابل تهيه از بانك سلولهاي انساني و جانوري) استريل حاوي آنتي بيوتيك گذاشته شده و در آنها با پارافيلم محكم گردد. بلافاصله بعد از ثبت مشخصات بر روي هر لوله (مشخصات هم مستقيماً با ماژيك و هم بر روي برچسب ثبت و روي لوله چسبانده شود)، آنها را تا زمان ارسال در يخچال نگهداري نماييد. نمونه ها بايد حداكثر تا 48 ساعت بعد از نمونه گيري به مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران تحويل گردند و در اين مدت در شرايط بهينه نگهداري شوند. براي انتقال نمونه ها و نيز نگهداري خارج از آزمايشگاه، آنها را در ظروف حاوي يخ حمل نماييد، اما توجه كنيد كه بافتها در تماس مستقيم با يخ قرار نگيرند و مشخصات روي لوله ها هم پاك نشوند. در صورت تمايل و اعلام متقاضي، بانك سلولهاي انساني و جانوري آمادگي تهيه  شناسنامه يا انجام آزمايشهايي نظير تأييد گونه جانوري يا عدم آلودگي به مايكوپلاسما براي رده هاي توليد شده را دارد

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل نمونه آماده شده در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران


تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.