دستکاری ژنتیکی سلولها - (کد خدمت CB-320 )

  • نامیرا سازی سلولهای جدا شده از بافت با بهره گیری از ژن hTERT

با این روش رده های سلولی ایجاد می گردد که علاوه بر پایداری ویژگی های فیزیولوژیک سلول ، توانایی کشت و تکثیر نامحدود در شرایط آزمایشگاهی را نیز خواهند داشت. این رده های سلولی نامیرا شده بطور گسترده در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

  • ایجاد رده های سلولی نوترکیب با توانایی تولید پروتئین GFP، (GFP positive cell lines)

رده های سلولی که با این روش توانایی تولید پروتئین فلورسنت را کسب کرده اند، بطور گسترده در تحقیقات استفاده می شوند. قابلیت مشاهده، ردیابی و تفکیک سلولهای مورد نظر از سایر سلولها در شرایط In vivo و In vitro  هم بصورت کیفی و هم کمی( به روش شمارش سلولی) ، ابزار ی ساده در بسیاری از تحقیقات به حساب می آید.

  • بهره گیری از تکنیک های مولکولی برای Knock down  یا Over-Express کردن ژن ها در رده های سلولی و ایجاد رده های نوترکیب.

در این روش، رده های سلولی نوترکیبی ایجاد می گردند که  بیان ژن مورد نظر در آنها دچار کاهش یا افزایش شده است. رده های سلولی تغییر یافته را می توان در تحقیقات  مختلف سلولی مانند: بررسی اثر داروها، مشاهده مورفولوژی سلول پس از ایجاد تغییر  و بررسی مسیرهای پیام¬رسانی مورد استفاده قرار داد.
شرایط ارسال نمونه و قیمت خدمات بسته به نوع سلول متفاوت بوده و با هماهنگی با بانک سلولی اعلام می گردد.
نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل نمونه آماده شده در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

قیمت: به نوع تقاضا بستگی دارد.

برای اطلاع از شرایط انجام خدمت، با شماره تلفن های 02692108964 و 88525387  و پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com تماس حاصل فرمایید.