تعیین کیفیت نمونه های نوکلئیک اسید - (کد خدمت: CB-328 ) - فرم درخواست

در بسیاری از آزمایشهای مربوط به اسیدهای نوکلئیک دانستن غلظت و خلوص آنها ضروری است. با استفاده از دستگاه نانودراپ غلظتهای نمونه های اسید نوکلئیک در مقیاس نانوگرم در میکرولیتر به همراه خلوص آن بصورت نسبت جذب 280/260 و 230/260 ارائه می شود.

شرایط ارسال نمونه: نمونه داخل میکروتیوب و مقدار حداقل 10 میکرولیتر با برچسب نام یا شماره نمونه ارسال شود. بهتر است نمونه های RNA و وکتورها به همراه یخ ارسال شوند. در صورتیکه شرایط نمونه یا استخراج خاص باشد  یا محدودیتی در میزان نمونه یا ارسال آن دارید، قبل از ارسال نمونه این موارد را با کارشناس بانک سلولی در میان بگذارید.

نحوه پاسخ دهی به خدمت:  نتایج بصورت ایمیل ارائه می شود و در صورت درخواست مشتری عکس مربوط به منحنی نانودراپ در اختیار ایشان قرار می گیرد.

زمان پاسخ دهی: بسته به تعداد نمونه، در اسرع وقت


تماس با اداره خدمات تخصصی: برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.