جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی- (کد خدمت CB-327) - فرم درخواست
سلول های تک هسته ای خون محیطی شامل لنفوسیت های B ، لنفوسیت های T ، سلول های کشنده ظبیعی و مونوسیت ها هستند که با استفاده از فایکول جدا شده و برای آزمایشهای مختلف به کار برده می شوند .
شرایط ارسال نمونه: مدت زمان مورد نیاز برای جداسازی سلولی حداقل 3 و حداکثر 24 ساعت از زمان تحویل نمونه های خونی به بانک سلول های انسانی و جانوری است.

نمونه های خونی را بر اساس شرایط زیر تهیه و ارسال نمایید:
- تمام اطلاعات مربوط به نمونه به صورت خوانا و شفاف هم بر روی ظرف نمونه و هم در یادداشت همراه آن بنویسید.
- حدود 8-6 سی سی خون در لوله ونوجکت دارای ماده ضد انعقاد هپارین جمع آموری کنید.
- نمونه ها باید در روز نمونه گیری و در دمای 15 تا 22 درجه سانتیگراد به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انتقال یابند و در این مدت در شرایط بهینه نگهداری شوند.
- نمونه های لیز شده ، کهنه و یا منعقد پذیرفته نمی شوند.
- نمونه ها را در ابتدای هفته ارسال نمایید.
- حداکثر  پنج نمونه در هربار قابل انجام است.
در صورتی که محدودیتی در میزان نمونه خون یا ارسال آن  و همچنین تعداد بیشتری از نمونه های خونی دارید این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی جانوری در میان بگذارید.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل نمونه آماده شده در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در روز تحویل نمونه و یا روز بعد