سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش XTT (کد خدمت (CB-328 ) - دانلود فرم سفارش
شرح خدمت: آزمایش XTT، یکی از روش های رنگ سنجی برای بررسی اثر سمیت مواد بر قدرت حیات سلول است. این آزمایش با سنجش قدرت احیا رنگ تترازولیوم(XTT) توسط آنزیم های سلولی و تبدیل آن به فورمازان محلول با رنگ نارنجی مورد بررسی قرار می گیرد.
مزیت XTT بر آزمون MTT، را می توان به دقت بیشتر، کاربری ساده تر و صرفه جویی در زمان اشاره کرد. این آزمایش برای سلول های چسبان و معلق استفاده می شود.
شرایط ارسال نمونه: برحسب نوع نمونه، با هماهنگی کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری انجام می پذیرد.
نحوه پاسخ دهی خدمت: برحسب درخواست مشتری به صورت الکترونیکی یا چاپ شده در محل بانک سلول های انسانی و جانوری تحویل می شود.
قیمت: برحسب نوع تقاضا تعیین می شود.