دوره آموزشی مرور ساختار یافته و متا آنالیز

 

سرفصلها:

·          تعریف دقیق تحقیق موضوع و سوال پژوهش

·          جستجوی مطالعات مرتبط به سوال پژوهش

·          سنجش کیفیت مطالعات

·          استخراج نتایج

·          آماده سازی اطلاعات برای آنالیز

·          متاآنالیز در مطالعات توصیفی

·          متاآنالیز در مطالعات تحلیلی

·          نمودارهای اصلی در متاآنالیز و آزمون های آماری مرتبط

شهریهدویست و پانزده هزار تومان

زمان برگزاري كارگاه:  

مدرس: خانم فرهنگ نیا


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.