نام خدمت: تهیه بیومس از سویه های ریزجلبک

کد خدمت: MAS01      


 

تهیه بیومس از نمونه های ریز جلبک

شرح خدمت و هدف آن

ریزجلبک ها می توانند به عنوان منبع پروتئین و غذا برای ماهیان و ماکیان، منبع تولید رنگدانه، تثبیت نیتروژن و ... کاربرد داشته باشند، به همین دلیل تهیه بیومس در شرایط بهینه و استریل از نیازمندی های یک آزمایشگاه می باشد. آزمایشگاه ریزجلبک با استفاده از سیسیتم هوادهی و کشت بسته کاملا استریل آماده تولید بیومس برای محققان می باشد.

شرایط نمونه

در صورتیکه نمونه از جانب مشتری ارائه شود باید تازه و خالص باشد، هر گونه آلودگی قارچی پذیرفته نمی شود و در صورتی که نمونه همراه با آلودگی باکتریایی باشد در فرم ذکر شود. سویه های با شرایط رشدی خاص پذیرفته نمی شوند. لطفا به نوع بیومس درخواستی شامل بیومس تر، بیومس خشک و یا لیوفیلیزه در فرم اشاره شود.

 روش کار

سویه با استفاده از کشت وسیع و با سیستم هوادهی در شرایط استریل کشت داده می شوند.

حیطه خدمت

سویه هایی که نیازمندی های رشد خاصی داشته باشند پذیرفته نمی شوند.

جنبه های قانونی و حیطه تعهدات

هر گونه اعتراض به نتایج حداکثر تا  10 روز پس از تاریخ صدور نتایج  قابل بررسی است.

نمونه هاي مشتريان تا 1 ماه پس از اعلام نتايج در بانك نگهداري مي شوند و در صورت نياز مشتري به تكرار آزمايشات پس از اين مدت، هيچ مسئوليتي متوجه بانك ميكروارگانيسم ها نمي باشد.

نمونه گیری توسط مشتری صورت می گیرد و هیچ مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

گزارش نتیجه خدمت بدون امضاء مدیر بانک فاقد اعتبار می باشد.

نتایج تست های فوق فقط در محدوده ذکر شده معتبر است و در صورت نياز به انجام آزمايشات بيشتر و تكرار آنها، با صرف هزینه قابل انجام است.

نحوه ارسال جواب خدمت

بیومس می تواند به صورت تر، خشک و یا لیوفیلیزه آماده و فرستاده شوند.

منابع

 

Andersen, R.A. ed., 2005. Algal culturing techniques. Academic press


ارائه دهنده خدمت: 

شماره تماس: 02634762395 داخلی 2300

آدرس ایمیل: microbank.services@gmail.com