فهرست خدمات وکیت های تخصصی جانوری

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، مجموعه‌ای از کیت‌ها، خدمات و آزمایشهای پیشرفته ژنتیکی را در حوزه دام‌های اهلی، حیوانات خانگی، پرندگان و آبزیان ارائه می‌نماید.

این مرکز در راستای حفاظت از ذخایر ژنتیکی جانوری کشور و با درک نیاز محققان، دانشجویان، دامداران و علاقه‌مندان این حوزه، خدمات متنوع ژنتیکی جانوری و کلکسیون‌هایی از رده های سلولی و DNA ژنومی گونه‌های مختلف دامی را تهیه و ارائه می‌نماید. همچنین این مرکز در اجرای طرح های تحقیقاتی و دانشجویی که در راستای اهداف مرکز باشند، مشارکت می نماید.

 

ردیف

نام خدمت

1

تعیین هویت، ژنوتایپینگ و آزمون تایید والد و فرزندی در اسب*

2

تعیین هویت، ژنوتایپینگ و آزمون تایید والد و فرزندی در انواع سگ‌های شکاری، نگهبان و خانگی *

3

تعیین هویت، ژنوتایپینگ و آزمون تایید والد و فرزندی در گربه های خانگی*

4

پذیرش و نگهداری نمونه های بافت، سلول و DNA از گونه های جانوری برای شبیه‌سازی و تحقیقات در آینده

5

تعیین جنسیت انواع گونه های پرندگان

6

تشخيص حلال و حرام و نوع گونه دامي گوشت و فراورده هاي گوشتي

7

تشخیص و تفکیک 17 گونه جانوری متداول به روش Multiplex PCR

8

سایتوژنتیک نمونه های جانوری**

9

تشخیص سلول‌های تزریقی یا بافت‌های پیوند داده‌شده انسانی به جانوران آزمایشگاهی یا بین دو گونه جانوری مختلف

10

تأیید هویت رده‌های سلولی جانوری و ارائه گواهی برای تحقیقات و چاپ مقاله

11

تأیید استریلیتی رده‌های سلولی جانوری و ارائه گواهی برای تحقیقات و چاپ مقاله

12

استخراج DNA، RNA از نمونه های جانوری

13

خدمات   Real Time PCR

14

خدمات الکتروفورز پروتئین و ایمونوبلاتینگ

15

تعیین هویت و خدمات سلولهای بنیادی مزانشیمی

16

خدمات میکروسکوپ فلورسنت

17

سنجش سمیت مواد با آزمایش MTT

18

سنجش سمیت مواد با آزمایش XTT

19

طراحی و همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و دانشجویی سلولی و مولکولی

* در صورت ارسال همزمان سه نمونه (پدر، مادر و فرزند)، از 20% تخفیف برخوردار خواهید بود.