فهرست خدمات وکیت های تخصصی جانوری
تعیین هویت، ژنوتایپینگ و آزمون تایید والد و فرزندی در اسب
تعیین هویت، ژنوتایپینگ و آزمون تایید والد و فرزندی در انواع سگ
تعیین هویت، ژنوتایپینگ و آزمون تایید والد و فرزندی در گربه های خانگی
پذیرش و نگهداری نمونه های بافت، سلول و DNA از گونه های جانوری
تعیین جنسیت انواع پرندگان زینتی (طوطی و ...)
مجموعه سلولی و DNA از اسب کاسپین
مجموعه سلولی و DNA از شتر دوکوهانه
مجموعه سلولی و DNA از گاو سیستانی
مجموعه سلولی و DNA از گاو گلپایگانی
مجموعه سلولی و DNA از بز مرخز
مجموعه سلولی و DNA از گوسفند مغانی
مجموعه سلولی و DNA از گونه های مختلف جانوری
سایتوژنتیک نمونه های جانوری
خدمات الکتروفورز پروتئین و ایمونوبلاتینگ
طراحی و همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و دانشجویی سلولی و مولکولی
تشخيص حلال و حرام و نوع گونه دامي گوشت و فر آورده هاي گوشتي
تشخيص و تفكيك 17 گونه جانوري متداول به روش Multiplex PC
تشخيص سلول‌ تزريقي يا بافت‌پيوند شده انساني به جانوران آزمايشگاهي
تأييد هويت رده‌هاي سلولي جانوري و ارائه گواهي براي تحقيقات و چاپ مقاله
تأييد استريليتي رده‌هاي سلولي جانوري و ارائه مقاله گواهي تحقيقات
استخراج RNA ، DNA از نمونه هاي جانوري
خدمات Real Time PCR
تعيين هويت و خدمات سلولهاي بنيادي مزانشيمي
خدمات ميكروسكوپ فلورسنت
سنجش سميت مواد با آزمايش MTT
سنجش سميت مواد با استفاده از XTT