نام خدمت: تعيين MIC و MBC به صورت macrodilution

شرايط پذيرش نمونه: ماده ضد ميكروبي به صورت جامد و يا مايع با ارائه غلظت ماده موثره(potency)

هزينه خدمت: به ازاي هر پاتوژن 500 هزار تومان مي باشد.
همچنين پاتوژن هايي كه 
risk group آنها 2 به بالا باشد پذيرش نمي شود.

 

كد خدمت: MI16