کارگاه آموزشی مبانی تکنیکهای مولکولی: آشنایی با اصول اولیه PCR, RT-PCR

 سرفصلها:

 • اصول ایمنی در آزمایشگاه مولکولی
 • روشهای استخراج DNA ژنومیک از خون به صورت دستی و با استفاده از کیت
 • تخلیص و تغلیظ DNA
 • اصول کار با RNA
 • روشهای استخراج RNA از خون با استفاده از کیت
 • اصول ژل الکتروفورز
 •  نحوه انجام الکتروفورز افقی
 •  آنالیز نتایج حاصل از ژل الکتروفورز با استفاده از دستگاه UV BOX
 • بهينه سازي PCR
 • تكثير و پليمريزاسيون ژن مورد نظر با كمك انجام واكنش PCR
 •  بررسي نتايج با استفاده از روش الكتروفورز ژل آگارز
 •  تشكيل كتابخانه ژنومي (cDNA)
 •  سنتز cDNA
 • بررسی کیفیت cDNA سنتز شده با استفاده از روش RT-PCR

شهریه: پانصد هزار تومان

 مدرس : خانم پورصفری

پیش نیاز: آشنایی با زیست شناسی سلولی و مولکولی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44273935 تماس حاصل نمایید.

پيشرفت هاي دو دهه اخير در زمينه بيولوژي مولكولي موجب ارتقاء كارآيي و تكامل هر چه بيشتر
آزمايش هاي وابسته به DNA در علوم باليني گرديده است.
به طور كلي PCR به روش ازدياد مقادير جزيي DNA يا RNA (ازدياد RNA با روشRT-PCR امكان پذير
است) تا حد مشاهده آنها توسط روش هاي ساده و رايج آزمايشگاهي اطلاق مي شود. قابليت
PCR در ازدياد اسيدهاي نوكلئيك موجود در نمونه مورد آزمايش موجب شناسايي سريع و
اختصاصي نوع سلول يا ميكروارگانيسم مورد نظر در نمونه مذكور مي گردد كه اين ويژگي علاوه بر
بكارگيري PCR در تشخيص آزمايشگاهي بيماريها و شناسايي انواع سلولها، آن را به عنوان ابزاري
مطمئن و حساس در زمينه پژوهش هاي علمي مطرح مي سازد.

تکنیک های مولکولی