کارگاه آموزشی آمار زیستی (پیش نیاز کارگاه های SPSS)

 سرفصلها:

  •   آشنایی با انواع متغیرها و کاربرد آنها
  •   آشنایی با مفاهیم دقت، درستی، حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی
  •   آمار توصیفی (شاخصهای مرکز و پراکندگی)
  •   انواع نمودارها و کاربردهای آن
  •   توزیع نرمال
  •   آمار تحلیلی (آزمون T و کای اسکوئر)


شهریه:  صد  و ده هزار تومان

تاریخ برگزاری: یک روزه 4ساعت/  12  مهر 97 /15  آذر  97/ 20 دی/2  اسفند97

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.