کارگاه آموزشی مجموعه نرم افزارهای MiniTab , R , SAS

 سرفصلها:
      مقدمه ای بر آمار، روش تحقیق و نرم افزارهای آماری
      آمار توصیفی 1
      آمار توصیفی 2
      آمار توصیفی 3
      دستورهای دستکاری و محاسبات نرم افزاری
      آزمون های آماری و مقاهیم آن
      آزمون t- تک نمونه ای
      آزمون t- دو نمونه مستقل
      آزمون t- دو نمونه زوجی
      آزمون ANOVA یک طرفه
      آزمون ANOVA دوطرفه
      آزمون ANOVA با اندازه های تکراری
      آزمون ANCOVA
      آزمون های ناپارامتری و مفاهیم آن
      آزمون های ناپارامتری (ادامه)
      آزمون ضریب همبستگی
      رگرسیون خطی ساده
      رگرسیون خطی چند متغیره
      بررسی پایایی و روایی پرسشنامه

شهریه:

تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام می گردد

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.