کارگاه آموزشی آنالیز مولکولی و کلونینگ

سرفصلها:

 • استخراج  DNA ژنومیک از باکتری

 • بررسی کمی و کیفی DNA استخراج شده

 • انجام PCR از ژن باکتریایی

 • انجام الکتروفورز و تفسیر الکتروفورگرام

 • جداسازی و استحصال قطعه مورد نظر برای کلونینگ

 • انجام واکنش الحاق

 • تهیه سلولهای مستعد

 • ترانسفورماسیون و کشت

 • استخراج و کشت کلونی نوترکیب

 • استخراج پلاسمید

 • انجام واکنش هضم آنزیمی

 • الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ


شهریه: چهارصد و چهل و پنج هزار تومان

 تاریخ برگزاری: 29  الی 30 آبان97
 
مدرس: رضا آذربایجانی - سید حسین موسوی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.