1- ارائه میکروارگانیسم به صورت لیوفیلیزه  (فرم درخواست)

2-  ارائه میکروارگانیسم به صورت کشت فعال  (فرم درخواست)

3- احیاء آمپولهای لیوفیلیزه و تهیه کشت فعال از آن  (فرم درخواست)

4- تهيه آمپول ليوفليزه از سويه هاي ارسالي (فرم درخواست)

5- لیوفیلیزاسیون (خشک کردن) انواع مواد بیولوژیک (زيتوده ميكربي و...) (فرم درخواست)

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02634762395 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک microbank.services@gmail.com مکاتبه نمایید.