1. شناسایی پروکاریوت ها
  2. شناسایی قارچ ها
  3. شناسایی ریزجلبک ها

 توجه: جهت دریافت فرم درخواست هر یک از خدمات اینجا کلیک کنید.